Gosos de Santu Zuseppe

di Benito Saba (2006)

Tue, chi has amparadu
Maria e su Segnore,
sias nostru protettore,
Santu Zuseppe istimadu!

Tue 'e David ses ereu,
e ses dignu de s'Isposa:
sa matessi glorïosa
erèntzïa hat dadu Deu,
in su populu giudeu
beneittu sambenadu.
Sias nostru...

Isposadu has cun amore
Maria s'Immaculada
da' s'Altissimu adumbrada,
santu déchidu fïore,
e su Fizu Redentore
dae coro has atzettadu.
Sias nostru...

In sos meses de s'isettu
cun sa Virgine has pregadu,
Issa tottu t'hat contadu
de s'annuntziu e de s'affettu
pro su Ninnu ch'in su pettu
fit creschende affïanzadu.
Sias nostru...

A Betlemme cun Maria
su romanu tzensimentu
ti ch'hat giuttu, ma s'ammentu
de s'antiga profetzia
sa tzittade 'e su Messia
t'hat luego mentovadu.
Sias nostru...

Gosu mannu e dulche anneu
e calore 'e fide allutta
cand'est náschidu in sa grutta
s'incarnadu Fizu 'e Deu
pro s'iscuru omine reu
de s'offensa 'e su peccadu.
Sias nostru...

Notte pàsida e sulena
ninnende su Criadore
e preghende cun fervore,
sentza domo, in terra anzena,
ma fit s'anima pïena
de consolu illacanadu!
Sias nostru...

Has retzidu istranzadore
sos pastores ispantados
dae tottu innorïados.
Cun sa Mama a su Segnore
de su mundu Salvadore
nomen Gesus hazis dadu.
Sias nostru...

Su faeddu 'e Simeone
bos hat dadu pensamentu,
sas peràulas che bentu
frittu de settentrïone
movid' han s'orassïone
pro s'amparu disizadu
Sias nostru...

Sos tres Res da' s'orïente
donos mannos han battidu:
oro, intzensu, mirra 'idu
han sos ojos de sa zente,
ma cumpresu hat sa mente
su chi fit sinnificadu.
Sias nostru...

Da' Erodes, re crudele,
ses istadu defensore
e custode amparadore
imbinchìbile e fidele
contra cussu diru fele
Tue fis predestinadu.
Sias nostru...

Da' s'Egittu cun su Fizu
ses torradu e cun Maria
dadivosu 'e su Messia
has leadu contivizu
e pesadu L'has che lizu,
solu a Isse hazis pensadu.
Sias nostru...

Tribagliende sempre umpare
bene s'arte has insinzadu,
su Pitzinnu hat imparadu
tottu, chelu, terra e mare,
e s'istoria salutare
de su populu ischeriadu.
Sias nostru...

A sa fine de sa vida
has retzidu dogni aggiudu
e s'abbratzu 'e su saludu
da' s'Isposa addolorida,
rassignada e affligida,
e Gesus t'hat cunfortadu.
Sias nostru...

De sa bona morte donu
santu a nois cristïanos
e devotos fittïanos
Tue ottene e su perdonu,
de moribundos patronu
e cheleste avvocadu!
Sias nostru...

Tue 'e sos trabagliadores
ses patronu esemplare,
Ti cherimus alabare
de granzeos pedidores,
sos pentidos peccadores
semper Tue has aggiuadu!
Sias nostru...

De s'amore isponsale
e paternu ses esempiu,
in su mundu malu, empiu,
salva nos da' onzi male,
de sa Cheja universale
ses patronu proclamadu!

Tue chi has amparadu
Maria e su Segnore,
sias nostru protettore,
Santu Zuseppe istimadu!

Benito Saba


Questa poesia ha conseguito il terzo premio al Concorso di Poesia Sarda in onore di S. Giuseppe - Sassari - 2006