Giuseppi non dormit
di Vincenzo Quartu

Dormint in sa cittadi de Betlemmi
e dormint totus in Gerusalemmi,
pipìus e mannus, poburus e riccus,
meris e ischiavus.
A intru ’e sa grutta non dormit Giuseppi:
a Maria càstiat circundada ’e luxi,
pensosu ascutat una melodia
misteriosa.
« O Deus de Abramu, de Isaccu e Israeli,
Deus de David rei » àndat pensendi,
« custu misteriu chi si cumprit hoi
deu non cumprendu.
Nau m’has in su sonnu a non timi’,
e non lassa’ a Maria ca su pipìu
chi depit nasci’ e’ santu, de s’Altissimu
fillu istimau.
Deu non cumprendu, no iscìu poìta
a ddi fai ’e babbu a mimi has isceddau,
umili e indignu, poburu fusteri,
e timu e tremu.
Su privilegiu chi m’has riservau,
Onnipotenti Deus, troppu e’ gravosu
e is palas mias, su coru e sa menti
reggi’ non podint.
Non podint reggi’, s’in dogna momentu
non ci ses tui a rinforzai sa fidi,
debili sempri, i a teni’ beni abertus
is ogus mius.
E tremu e timu de no essi’ bonu
babbu i amorosu po su fillu tuu,
o de pensai d’essi’ babbu ’e Deus
e insuperbiri.
O Deus de Abramu, de Isaccu e Israeli,
Deus de David rei, mai iscarèscia
chi nudda seu. Sa voluntadi tua
fatta siat sempri. »
In sa grutta unu prantu, a s’improvvisu,
s’intendit e Giuseppi s’ingenugat:
a su pipìu adorat, de s’Altissimu
fillu istimau.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!