Giubileu
de Mario Nurchi

Cuss’òmine de Roma ‘estidu ‘e biancu
at proclamad’a totu s’Annu Santu
e non si nde podet fagher a mancu
ca su faeddu sou est un’incantu,
sende fora de chegia o in su bancu,
preghend’a sa muda o cun su cantu.
Nachi est s’annu de su Giubileu.
Ancu lu bivent tot’in grasci’’e Deu!

A sa misericordi’est dedicadu
chi cheret narrer pena e cumpassione
pro su miseru meda isfortunadu
chi tribagliu li mancat o pensione
o pur’est diventadu disgrasciadu
capitende de biver in presone.
Sunt cundissiones meda delicadas
chi cherent cun amore calculadas.

Sa miseria pius manna est su pecadu:
coro bi cheret a lu perdonare,
e si nois no nd’amus nos l’at dadu
Nostru Segnore pro nos insinzare
chi de totos isse est s’avocadu,
de mannos e minores a salvare
gai chi non siat cundennadu nisciunu
retzende misericordia dognunu.

Aggàlia su perdon’in sotziedade
siat ispàrghidu peri su mundu!
Aìmis de mirar’umanidade
in su pianeta Terra, mannu e tundu,
respirende sa pagh’e s’amistade,
gosende s’armonia in profundu.
Frades e sorres no apant pius su peus
ca realizadu s’est su renn’e Deus!