Gioghende cun sos sentidos
de Maurizio Faedda

Sos sentidos giogulanos
torran in sa mente a mie
bios a fatta ‘e die
cun sa lughe ’e sos manzanos.

Filan e tessen dissignos
cando naschet su fiore,
chi creschet s’ erva ‘e s’ amore
minten basos e carignos
cun promissas e impignos,
bozas, bisos andantanos
intro ‘e sonnios furanos
inchietos de reposu
chi allaganzan de gosu
sos sentidos giogulanos.

Fizos, fizas, babbu e mama
a grandesa naro como
in bator muros de domo
su foghile, sa fiama,
chi, che anzones in s’ ama,
binchen fritturas de nie
e vivende rie rie
su mezus donu ‘e sa vida
sa famìlïa unida
torrat in sa mente a mie.

Chi as sos afettos perdìdos
a truma sos oriòlos,
sas penas, sos disconsolos
imbreagan sos sentidos,
bizan sos tortos cubìdos
chi as fattu e an fattu a tie:
Dare sas culpas a chie?
S’ azis sensadu ‘e chircare
ojos d’ abberrer umpare
bios a fatta ‘e die.

Amores che fogu alluttos,
familia in s’unione,
su cabu ‘e sa rejone
franghen turmentos funguttos
in sa sabiesa a puttos
anneghen chertos mezanos
e sos sentidos arcanos
daghi si corcat sa luna
sesten tulas de fortuna
cun sa lughe ‘e sos manzanos.


Segnalazione - Tema: Su giogu de sos sentidos - Premio Logudoro- Ozieri 2008