Giassus
di Guglielmo Piras

“Citti citti, fradi miu
No ses solu a essi tristu
No ddu bis ca in dogna trettu
Non c’est logu po s’arrisu.
Castia castia custu tempus
Mancu Deus si stentat prus
Nudda tenit prus valori
Ne su bivi’ ne su morri
Ne s’abettu po su crasi.
E no sciu it’est sa paxi
Candu biu sa terra mia
Impestada de is intruxus
Sanguneras e calorus.
E ita nai de custa lingua
Chi “Comuna” oi tzerriant?
Mancu a mei ap’agattai
Si mi bogant” su fueddu”
Chi de sempri m’at pesau.
Su beranu fradi miu
De diora s’est spacciau…”
“ non est s’ora ‘e si chesciai
Non est tempus de su prantu.
Attuadi sa pena a coddu
Piga torra su camminu
Circa in bias tramancadas
E su fogu ‘e su Connotu
Chi est sa braxa sempri tenta
In su coru de sa genti
E in is pratzas de sa festa.
Poni in acqua cussa barca
Nuraghesa de is babbais
Chi biatzu s’ant chistiu
Po imprassai torra is maris
E sa genti prus attesu
De aundi totus seus benius.
Su beranu chi tui circas
Funt’is giassus de memoria
De mantenni sempri ananti
Po ninnai moris nous.
Po no morri, fradi miu”.