Già est issu.

Deo l’apo connotu e gia est issu,
sende chi b’apo puru arrejonadu,
cando un’agiùdu l’apo dimandadu
e issu a cor’in manu m’at promissu.

Ma, poi ’e pagu tempus at ammissu:
“chentza torracontu non b’at isfadu”,
e nudda at fatu e ne ateru m’at nadu,
antzis, paret si siat cumpromìssu

cun sos dimonios chi l’an pijadu,
e si l’an postu in logu seberadu
pro lu giugher cun issos a ispassu.

Chissà s’ancora faghet su gradassu,
ca mancari non l’epan fatu santu
nach’est su pius ricu ’e campusantu.

Franco Piga (Romana ‘SS’)
triulas 2006

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!