Già ti poto Comune lastimare
de Bachisio Raimondo Carboni

 

Ottava rima torrada


Cantu ti sento povera Comune
Chi sos ojos mi faghet lagrimare
Chi ognunu t’hat cherfidu isfruttare
E a su tuju t'han postu sa fune.

Già ti poto Comune lastimare
Candho penso comente ses torrada
Ognunu ti cheriat preziare
Innanti d'esser affrazionada,
Però como ses bene isfruttada
De terrinos, piantas e de landhe
Non fimus cussos tempos isettandhe
Proibidos a linna mancu’andhare.

Già ti poto ecc.

Ognunu ndh'at de te approfittadu
Ca, fit zega sa populazione
Ognunu a chirru sou es ch’at tiradu
E leadu s'hat parte e porzione,
Tota sa poveraza han’orfanadu
Ca leadu nos hana su buccone
Distrutt’hana cussorzas e Comune
Como nessunu no podet campare.

Già ti poto ecc.

Distrutt'hana comunes e cussoza,
E inie su poveru campada
De non bi coizare mancu foza
Sos riccos si l'hant bene cumbinada
Solamente a terra ispiantada
A dispettu de sa iddha a mala oza
A inie su poveru s'appozat?
Da chi no hat inue s'apozare.

Già ti poto ecc.

A inie s'apozat su mischinu
Sendhe su logu totu ispiantadu
Cantu ndh'at causadu s'istrozzinu
Si finas sos camminos hant serradu;
Cantu Guletti e cantu Pilligrinu
Elighes, quercos, totu hant isfundhadu
Su monte che i su campu est resultadu
Nettu chi si bi podet seminare.

Già ti poto ecc.

Nettu chi si b'agatat fina s'agu
Chi sa fera si b'idet dae attesu
De tanta cosa ndhe semus in pagu
- Su meda lu idimus a s'inglesu -
Diciosu cuddhu chi si l'hat muntesu
Sos chi no ndh'ant ndhe leant su fragu
A sa iddha istadu est un'istragu
Ch'est cosa de non poder baliare.

Già ti poto ecc.

Pro sa iddha est istadu un'oro mala
Dae cando su monte hant divididu
Sa rugh'a nois hant postu a pala
A la portare nos hant opprimidu
Sos amministradores de sa sala
Fit unu pius de s'ateru accanidu
In pagos su profettu hant divididu
E pensad'hant sa iddha arruinare.

Già ti poto ecc.

Sa iddha l’hant battida a sa miseria
Pro chi a betia 'e pare fini totu
L'hant piena de ogni cattiveria
Ch'ispendhiant su bene connotu
Ognunu ogat sa sua tragedia
(Narat ch'in cue no b'hat dadu votu)
Pro comente su monte hapo connotu
Pena mi dat su mi ndh'ammentare.

Già, ti poto ecc.

Bortas cantu mi enit a sa mente
Mi dispiaghet, ca est un'ismaniu,
Fit cosa de abitare certamente
Innantis de si apponner su Demaniu,
Invidiosu ndhe fit su Germaniu
De sa montagna, pro chi fit valente
Ca fit ispiju de oro lughente
Pro chie si cheriat osservare.

Già ti poto ecc.

Fit ispiju lughente de tota vista
E pro chie labare si clieriat
Connotu hapo in sa mia pizzinnia
Battire da' inie ogni provvista
Rejone hat sa Comune si m'attristat
Ca l'est mancada cuddha melodia:
In sos beranos su chelu pariat
Candho pigana pro afferrittare.

Già ti poto ecc.

Candho pigana a bettare sa marca
E ancora pro tundher sas arveghes
Tot’attrumados a noe e a deghe
Armados d'archibusu «tric-trac,»
Titinu Sanna cun Anghelu Arca
Cun sos bariles pienos de feghe.
Sos amministradores l'hant sa neghe
Ch'ant cherfìdu su monte abbandonare.

Già ti poto ecc.

Lassad'hant su monte a s'isbandonu,
Chena bi fagher abitazione
Lassendh'a Percy fagher de padronu.
E orfanàd'hant sa popolazione
Rendhidu l'hant unu monte in donu
(Senz'esser mancu 'e custa nazione.)
Fattu b'hat traversinas e carbone
E in s'attu hat pensadu a trasportare.

Già ti poto ecc.

Hat pensadu de segare sas piantas
E fatt’hat carbone e traversinas
Proibidu hat sa zente tota canta
De non toccare de linna un'ispina.
Hat regione Percy s'est chi si anta
Chi a sa Comune hat postu sa ruina
Su monte est nettu che terra campina
Podet in dogni postu carriggiare.

Già ti poto ecc.

In dogni postu bi passat su carru
De cant’est nettu e bene ispiantadu
Cantas muniziones ni hant bruijadu
Tebacc'a foza, bruvura e zigarru.
Ogni mese beniat Baldassarru
Cun unu e duos caddhos barriadu.
Cust'in su tempus meu est capitadu
Sendhe agadiu prima ‘e cojuare.

Già ti poto ecc.

Cuddhas bellas piantas seculares
Chi pro las bider già fint un'accisu
Bene mudadas pariant altares.
Chi fint de su Comune paradisu.
E Percy hat pensadu de atterrare
De las fagher partire de improvvisu,
De sa Comune s'hat fattu su risu
Ch'ant lassad'a isse cumandhare.

Già ti poto ecc.

Fattu b'hat tancas, ortos o binza
Giardinu cun palattu a cun borgata
A sa Comune hat postu sa tinza
E nos hat fattu istringher a matta
Como crepat su riccu e iscosinza
Ca pro s'affittu ch'ogant oro e prata
E si pentint de sa cosa fatta
Ca nachi no bi tiat abarrare.

Già ti poto ecc.

No bi creiat su riccu entrone
Chi Percy bi faghiat istallinu
(Lu creiant coment'e Signorinu
Ch'at post'in sa Planargia su cotone)
Custu giughet diversa intenzione
Chi serradu nos hat dogni caminu
E astrintu nos hat su cinturinu
A manera de no poder illascare.

Già ti poto ecc.

Bene nos hat astrintu sos fiancos;
Nos hat ligad'in pes e in manos
Si est provvistu de certos roffianos
Finas in sos camminos postu hat crancos
Su monte pro chimbanta miza francos
Li hant zedidu sos sindigos bentranos
Hant orfanadu sos populanos
Ca nachi nos lu diat regalare.

Già ti poto ecc.

Como tota sa iddha si ndhe impuda
Ca l'hant lassadu firmare sos pese;
(Si si fint firmados chimbe o sese
Coment'hat fattu Giommaria Uda,
Già si ndhe fit andhadu senza duda,
E issos certos fint bistados rese
Haiant cumandhadu a dogni mese
Non fint andhados mancu a litigare.

Già ti poto ecc.

De si firmare bi fit sa regione.
Ognun'in su logu sou limitadu;
(Ca fit su monte una donazione
Chi da una Duchessa fit testadu.)
Povera, trista populazione!
Riduire t’hant fattu a bassu gradu!
Certu si Delitala fit campadu
Haiat fatt’a totu approfittare.

Già ti poto ecc.

Si campadu si fit Don Zuanneddhu
Sa cosa pius bella fit istada,
Pro chi sa lite fit iniziada
Sos iscrittos che fini intr’e Casteddhu.
Deo bi l'hap'intesu su faeddhu:
«Su monte a sa Comune chi torrada
A sa mama l'hat certu minettada
Candho l'hat nadu a depositare».

Già ti poto ecc.

A sa mama l'hat fattu su minettu
Chi no ndh'aeret de lotto leadu,
Co issu bene fit asseguradu
Chi non perdimus su nostru direttu.
Como già ì'hamus perdidu s'isettu.
De su monte nos hant isorfanadu
Su Demaniu s'est impossessadu
E divididu hat meidad'a pare.

Già ti poto ecc.

Su Demaniu hat bendidu a Percy
Chi fattu b'hat unu mann'acquistu
No bi creimis risultare asi'
Nett’’e piantas su terrinu pistu
Naraiant chi no, ma forsi si,
Chi dogni enale allegru como est tristu
Chi finamentas su riu maistru
Hat devidu sas abbas menguare.

Già ti poto ecc.

Sas abbas sunt de certu menguadas
Ch'ant perdidu finas su sabore
Pro chi pianta vicinu no bi ada
Est corrumpida dai su calore
Innantis fit de piantas circundhada
E abitada dae sos pastores
Pro cussu manteniant su virdore
Chi nemos si podiat saziare.

Già ti poto ecc.

Sas abbas de su monte totu cantas
Fint s'una chei s'atera gustosa,
Ca fint circundhadas de piantas
E fint friscas e bundhanziosas.
Como chie las bidet si ndh'ispantat:
Pienas de ludu e totu lanosas,
Ca sunt de su coltivu bisonzosas,
Virdura cherent pro aumentare.

Già ti poto ecc.

Essende giovanu hapo praticadu
In sos logos lontanos e vicinu
Su monte attentamente hap'osservadu
Chi pariat celeste unu giardinu,
Chi campaiat unu reinadu.
«Lu poto narrer» dae s'elighinu
Oe b'est solamente su terrinu
A campu nettu de poder laorare.

Già ti poto ecc.

Iscusa como Comune e perdona
A lu suffrire poned'a corazu
Fint sos Pisanos in Funtana ona;
Sos Sulas sa cussorza ‘e su Chivarzu;
Don Gabriele s'Ena ‘e Su Idarzu
E in Abba Lughia fit padrona.
Bachis Pilia cun Marta e Corona
Sa cussorza l'hant devida lassare.

Già ti poto ecc.

Pasqualinu Bullitta de Pintore
Peigottu, Pisia e Bonnigheddhu,
E in su Fruscu su postu maggiore
Fit Dominigu Isolo e Giuseppeddhu.
Giuanne Tola su Superiore
Fit in Binza 'e Planu a Bacchileddhu.
In su Cuadu Giuseppe Nieddhu.
Fit cun Andria Corda e Pedru Are,

Già ti poto ecc.

In Mont’estidu fit Zizzu 'e Riu,
Peppe Remundhu Tolo su cumpanzu:
Fissos fìnt de ijerru e de istiu
A dom'issoro battindhe balanzu,
Su monte candho fìt a su faiu
In dogni logu b'haiat affranzu;
S'ingrassaiat su fiadu lanzu,
Non mancaiat s'ite manigare.

Già ti poto ecc.

Oseddhos sa cussorza limitada
Fint sos Corrias; no los abbandono
In Ortachis sos Falchis fint padronos.
E in filu 'e Serra sos Ispada,
Bachis Cosseddhu cun sos fizos bonos
Dai Palai hant fattu s'iscappada!
Bachis Remundhu Longu sa pasada
In Sissiri l'haiat pro isfruttare.

Già ti poto ecc.

Fint in tinnias arbas sos Piceras
E in Camorra sas bamas de Liu.
Sos Fois Baddhe Salighe, abba vera
Fit su consolu de su pastoriu,
Totu paschiant a sa fainera
Perunu tempus b'haiat isghiu
E Zuanne Saccaju sendhie iu
Fit in s'ispina murina a corcare.

Già ti poto ecc.

Totu accudiant a Perca 'e Paza
Ca fit inie su postu mazore,
(Fit, su ricoveru de sa bandhidaza
Sos chi sorvegliaiant sos pastores.)
Sa limba mia no est faularza
Bos lu giuro de homine de onore
Sa memoria de mannos e minores
Est custa si la cherides praticare.

Già ti poto ecc.

Custa si trattat istoria antiga
Ed est cumposta subra sa regione
Ca fia connoschente de sa liga
E connoschia totu sas persones,
E mi cherzo firmare in mesu riga.
Su nomen meu chi est «Bachis Carbone»
Cumponidore 'e muttos e cantone
Pro chie piaghere hat de cantare.

Già ti poto ecc.

Pro finis sa montagna Bolotanesa
Como sì chi ses bene isfruttuada,
A ue cuddhas pompas ti sunt dadas,
Sas chi tenias de naturalesa?
A inue ti est dada sa ricchesa,
Cuddhas bellas piantas cupuladas?
Como pius de ru' no bei hada,
Non b'hat perunu ramu de segare.

Già ti poto Comune lastimare.


Cumposta subra s’espropriazione de sos terrinos comunales e conseguente distruzione de sas forestas