Ghaddhura
di Giovanni Piredda

Tu se’ tàrra d’antìcu sprèndòri,
da muntàgni e màri adrunàta,
chi beddhà la nattùra tà fulmàta
e mustrì ‘nn’elmusùra li trisòri.

Dulcèsa e luci, dòni a dugna còri,
spaglièndi nùscu in vàddh’ e pianùri,
no c’à di gali a Tè si ti misùri,
chi agghi’à cuntrastàtti illi culòri.

Galàna la tò ghjènti è uspitàli,
gentìli, in faiddhà cumplimintòsa,
l’amistài la mustra àssai sincéra.

Agatta à diliziàni la manéra,
uffrendi di bon còri dugna còsa
e cun cà n’à mirésciu è assai culdiàli.

__________________________

GALLURA

Tu, sei terra di antico splendore
da montagne e mare circondata
perche bella la natura ti ha formato
e mostri con grazia i tuoi tesori.

Dolcezza e luce, doni ad ogni cuore,
cospargendo di profumi le valli e le pianure
non ci sono a Te uguali se ti confronti
che abbiano a contrastarti nei colori.

La tua gente leggiadra e ospitale
è gentile nel parlare rispettoso
l’amicizia che mostra è sincera.

Trova le maniere più dolci
offrendo di buon grado ogni cosa
con chi merita è molto cordiale.

Milano 1976