Fusti…
di Giovanni Fiori

(Ammentende a Franzischinu Satta, poeta mannu)

Sàbiu fusti che abba in beranu
cabale e saliosu che luzana…
E como drommis in s’aera ispana
ch’abberit sas cussorzas a manzanu.
Lìnzitu fusti de punta e de atta
berre arestadu e biju mannalittu…
E como curres in su biaittu
che logh’’e luna da-i matta in matta.
Poete fusti…E omine maduru
ischente ’onu e mastru madrigudu…
Como s’eternu illaccanadu e mudu
t’istranzat e t’allughet: ca s’iscuru
ch’in su nudda ch’ingullit bene e male
tudare non ti podet sinnu e boghe…
Che ses incue ma restat inoghe
su carignare tou che…bistrale.
E ses ficchidu cun tottu so mannos
in istizas atzesas de lentore…
Ca como ses ammentu...E ses amore
chi non connoschet su passu ’e sos annos.