Frimmadi a pensare
de Antonio Maria Pinna

 

Si semenas sos ranos de s’amore
in logos de peleas e ispinas,
han a brottare subra sas codinas
mannujos de ispera e de cunfortu
e ti l’hat a pagare s’acunnortu
sa manu piedosa ’e su Segnore!

Frimmadi un’appena cando miras
unu ’ezzu in edade avantzaditta,
restadu solu in d-una domo fritta
sentza fogu perunu ne foghile:
dal’un’ammuntu, una manu amorile,
unu risu pro cussu coro in iras.

Frimmadi cand’intendes su lamentu
de una criadura revudada,
in pannos de lentore inboligada
intro s’abratzu ranchidu ’e sa vida:
in cussa notte ’e penas increspida
abratzadila e dali d-ogn’appentu!

Frimmadi cand’intoppas una manu
parada, dimandende caridade:
unu bicculu ’e pane ca t’est frade
si bi lu dàs appagas su diunzu,
e cun su pane li pones in punzu
s’ispera ’e viver nessi unu manzanu.

Tzoccalas cuddas giannas de dolore
’ue viven sos males sentza isettu,
e canta una cantone chi s’aprettu
rendat masedu in cussos apusentos,
una cantone chi rendat cuntentos
sos ojos aumbrados da s’umore.

E tue curres, omine, e non seras
s’abandonu, su famene, sas penas.
Ma frimmadi a pensare: si t’appenas
de semenare ranos de azudu
in laras tristas brivas de saludu
han a rier francadas de isperas.


Primu Premiu Sezione Rima a tema impostu: “Volontariadu: una francada ’e isperas”Premiu Logudoro 2001 - XX editzione