Franziscu chin sos maladios
de Peppe Montesu
 

Un’istrinta e manu unu carignu
a caras suferentes in piantu
chin babbu fizu e ispiritu santu
faghenne de sa rughe craru signu
de Deus naras d’amore ses dignu
d’ispera estis onzi coro afrantu
de onzunu addulcas puntuale
intro e coro sas penas e male

Unu carignu un'istrinta e manu
sorrides a sa cara congosciada
tottu t'aperin s'anima serrada
su corpus vintu paret torret sanu
a vida torrat che friscu manzanu
s'anima aflita vinta e umiliada
a totu das ispera e das passenzia
chin s' istrinta e manu e sa presenzia

Unu carignu e un'e manu istrinta
cun ojos umididos de dolore
mutinne a Deus babbu sarvadore
torras a dare a su firmu un'ispinta
in donzi anima umana ruta e vinta
infunnnes noa ispera e nou ardore
paret a issos in cussu momentu
chi mughilet in coro nou ventu

Un'istrinta e manu e carign' unu
de bonidade e paghe pregadore
vrobbinne a s'afannadu su sudore
de onzi abbandonadu ch'est neunu
senna a su coro a s'amore immunu
sa fiama l'allughes de lucore
de povertade t'aghes mesaggeru
chin modu tou arcanu e sinceru

Jannaju 2016