Fraigos de briu
de Antonio Altana

Cun boghe giara e versos fioridos
de s’allegria lea sos mazores
reflessos ventagliados de colores
in lòriga de chelu a festa estidos,

boga da umbras tebios lugores
cun sos bisos a dìligu coglidos
e tra giaros puddiles ingroghidos
a coro abertu fràila vigores.

Sos brios pro frunire sentimentu
borta·los como in cumbidos de paghe
cunverti·lis sas bramas in apentu

isparghende profumos chin s’ambaghe
e seberende armònicu mamentu
mustra-lis de dulcura su tenaghe.