Fogu
di Mario Nurchis

Totinduna, non s’ischit mai comente,
unu fiagu connotu chi s’isparghet
betat oriolu mannu in meda zente

e a su coro ispantu e ammaaju faghet.
De su sole divesciu est su colore,
istranu e malaidu, chena paghe.

Sighin buras che undas de calore,
e dae montigios como s’idet fumu
de su fogu nemigu brujadore:

Fiamas lambridas giompen a su muru
ispozendelu de totu su sicu,
brujan a pois linnamene maduru

calesisiat, de poveru e de ricu,
chessa e mudeju, prima tracheddende
a s’iscuja, cun gustu meda licu,

addaboi iscapan iscopiende
formende rujos malos isprammados,
grogos e arantzinos, istiddiende

butios de fogu chi nde sun lampados
pro tennere ateros fogareddos
chi s’immagnan in ateros cunzados.

Sas limbas fogosas faghen tzacheddos,
si paran che bandelas vitoriosas
e s’abascian furriende che in furreddos

pro nde pigare sempre pius airosas
muilende che frusas iscadenadas
chi su ‘entu forte faghet gherrosas.

In dunu domine matas rasadas
b’at e totu est diventadu chigina,
comente chi fit creschidu in debbadas.

Su fumu nieddu est s’atera ruina
chi atogat afogosu e ingrujadu,
impedende a s’omine faìna

chi s’acoltziat, postu in coidadu,
a nd’istudare cussa cosa mala,
e antzis si che fuet totu ingrusciadu.

At finidu de ‘uddire cussa pala
e bratzos nieddos intrimidoridos
urulan mudos connoos a s’ala
de su chelu, chi già los at retzidos.