Fizzu chene babbu
de
Giuseppe Casula

Hoi itt'est cust'umbra misteriosa
Dae sos pitzinos tantu amada
In coro meu regodu non d'ada
Riservadu m'at sa vida atra cosa

Cando in pitzinia t'appo chircadu
Totus mi nariant est mortu in gherra
Cun sos ojos rivoltos car'a terra
In chirca de rispostas disperadu

Mirende sos cumpantzos de iscola
Chi jughiant sambenadu diferente
Su dovere gia' faghia d'istudente
Ma lagrimas in dommo a sa sola!

Cando appo cumpresu sa trama
Sempr'allirgu mi so mustradu
Puru si tenio su coro airadu
In dispiaghere fio pro mamma.

Oramai babbu no nde cherzo
De tantos 'annos seo coiuadu
babbu de fizzu tantu amadu
s'amore meu onzi die l'isperzo.

Un'urtimu cunsitzu iscurtade
Lassade faulas e paristorias
ca faghent in su pett'iscorias
mudand'in faula sa beridade.

Su 8 d'ennarzu 2021