Fizu meu istimadu! (*)


di Benito Saba (2005)

No!!!... Una 'oghe forte
s'est pesada istasero in domo mia...
Tue chircas sa via,
mama disisperada,
tue invocas sa via 'e sa morte.

... Fizu meu istimadu...
Non l'atzettas!... su dolu est troppu mannu,
t'est trunchende s'affannu...
mama cara, non morzas!...
... dae bombas lunzinas sepultadu!!!...

No!!!... Imploras sa sorte
de sa prenda tua in s'áteru mundu...
unu puttu profundu
est sa terra e su chelu
est istudadu e nd'est ruttu su norte.

Solamente Maria
s'Addolorada ti dat accunortu...
... Su fizu m'ana mortu...
Giuanninu fiore,
tue, su primu 'e sa pastera mia!!!...

Custu piantu e sa pena
cada notte e die an a torrare.
Non podes alidare...
inférchida as in pettus
s'ispada chi t'istrópiat donzi vena.

Mama mia affliggida,
s'anima isforrojadu at su dolore,
immensu che s'amore
isperradu at su coro...
e ti l'at isfundadu da' sa vida.

Benito Saba


(*) In s'ammentu 'e sa morte 'e frade meu Giuanne, istudiante universitariu, su 26 'e frearzu 1943 in su bumbardamentu aereu 'e Casteddu.

Questa poesia ha conseguito la MENZIONE D'ONORE al XI PREMIU DE POESIA IN LIMBA SARDA "SEUNIS" - THIESI - 2005