Fit tottu solianu
di Larentu Pusceddu

Ses naschidu in d'una terra soliana
inue sas predas ingullin sa luche,
inue s'amore sumit sae sos muros,
inue de te sa zente est parte manna.

Tando pro te fit tottu solianu,
peri a s'iscuru su sole bidias
e lu bidias luchente intro su nie.
Intendias s'alinu suo in dies d'entu,
in beranu ti daiat ajupores
e fortza fecunda in sos atunzos.
Apoderadu s'est su sole
in terra tua
cando sa zoventura
in su samben curriat
chen'istraccura ne affannos.
At fattu nidu e postu raicrinas
binchende sos avrores de s'ierru
e arridande su tricu in sos istios,
ma como chi pro tene
irmurinande est s'arcu de chelu,
ca iscrontiat sa morte,
timorosu si cuat.

Isse no abbuddat prus sas nues,
ne isorbet ghiddighias o lentores,
ne isuliat sas neulas piculosas.
Solu sa farche de pratta de sa luna
piedosa t'osserbat.

Como b'at frittu e iscuru
in terra tua…

(2° premiu - "Alziator" Casteddu 1998)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!