Finalmente Babbu
di Renzo Rosa

Mancari a denanti cun s’edade
sa bella nova mi l’at regalada
muzzere mia cun sa telefonada
da su repartu de maternidade.

”caru Gavinu as’esser cuntentu
- allegra ripitiat - custu manzanu
naschidu est fizzu tou, bellu e sanu,
e at pesadu tres chilos e chentu.

Ses diventadu babbu finalmente
gasi la finis de ti lamentare
como chi a tottu podes dimustrare
omine de lu esser veramente”.

So’ arrivadu a ora ‘e mesudie
e issa iat appenas allattadu,
tottu cuntenta mi l’at ammustradu
nandemi: “Est uguale uguale a tie.”

“Marì’ su pitzinnu tenet frittu
- li nalzo abbaidandelu a vicinu –
poltat sos oggios che su mendulinu
e in cara s’abbaidas est groghittu.

Curre lestra – sigo preoccupadu –
e bae a chilcare su dottore
ca fizzu nostru est giallu de colore
e timo chi si siat attogadu.

Azudu! Su pitzinnu istat male”
Abboghinai, provande cun coraggiu
a fagher a su coro su massaggiu
cun sa respiratzione artificiale.

E d’est assora chi sa piastrina
in su brutzittu idu apo attaccada,
bi fuit iscrittu: “Marca registrada,
leggere le istruzioni - MADE IN CINA -.

(Oki o Pin)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!