Fidele Cumpanza
di Vittorio Falchi

a Bruna

Si su caminu est duru
e sa cumbatta de onzi die
m’imperelat sa fronte de suore
istami affacca,
istringhemi
sa manu
e gai mi dias
su calore
chi mi dat forzas noas.
E cando appuntidas
ispinas
mi raffian sa pedde
e mi sambinan sas manos,
cun sos pilos de seda
lìmpiami sas feridas,
assaccarralas
cun su caldu
alenu tou,
chi prosiga in custu caminu.
Bides chi non so forte,
ma ite mi ponet assustu?
fadigas e sonnu
sun cosas chi affronto
cun determinu,
e gai
famine e frittu
e no mi arreat nudda.
E nudda m’est de pesu
cando tue mi ses
fidele cumpanza
sempre a costazos pronta
a mi sustennere.

21 de santaine 1978