Fessi perda 'e nuraxi
de Guglielmo Piras

A su Babbai Mannu, Giuanni Lilliu

Fessi una perda
una perda siddada
a dònnia pramu
de sa terra mia benedita
s’em’ a contai de is caròngius
chi sperrumant dì po dì
de custa muralla sagrada
de i-custu dominariu
de luxi e de memoria
chi atreviu si strantaxat
a disàfiu cun su tempus
derettu faci a celu.
S’em’a contai
de tot’is perdas arrutas
e tudadas
in sa tzriva* de s’olvidu,
perdas de losas furriadas
arrumbuladas atesu
e scarescias
in su sperefundu prus trulu
e pìxidu ‘e su coru.
Fessi perda ‘e nuraxi
em’a essi giai èrchidu
e arrennegu ‘e is babbais,
tronu e zrùmiu
In s’origa de is surdus
e scòrriu de lampu
In is ogus de is tzegus .
Em’a essi càvuna
e fraci furistera
e fogu po spedri
s’erba mala ‘e sa preitza**,
bentu estu e stracìa
molinada fitiana de arriu
po bogai a luxi
de su scorìu e de su ludu
tot’is is perdas chi amancant
a sa Storia chi seus.

*Palude E-mail: gpinneddu@libero.it
**Indolenza,ignavia.

Premio speciale "Tonino Ledda" nella 54° Edizione del Premio Ozieri - 2013