Feminicidios
de Deligia Salvatore

(Po sos fattos de feminicidiu ch'in
surtimu periudu suntis suzzedinde
azumai cada die cun frequenzia
preocupante).


S'amore in odiu s'est mudadu
su cherveddu est foras 'e resonu
non azzettat s'impostu abandonu
de su fiore chi tantu hat amadu.

Sene affettu abarradu solu
che iscogliu trinu in mes'e mare
notte e die non podet reusare
in conca portat unu trumuzzolu.

S'omine chi po un'ateru lassadu
de affettuosu teneru amante
iscadenat in-d-unu sol'istante
sa fera ch'intra-issu aiat cuadu.

Onzi die puntos dae su erme
cun-d-una crudelidade disumana
bochint isposas o puru bajana
profitande de un'essere inerme.

Sa chi prima miraiat che lizzu
zurande amore eternu rispettu
sa promissa no hat tentu isettu
oe l'hat morta imparis cun fizzu.

Sa zente abarrat iscunzertada
cando s'isacheu enit cumpridu
sa femina pro manu 'e maridu
in zovan'edade est massacrada.

Fattu non ses che un'animale
ma de intellettu bene pensante
a segamanu non sias simbizante
Mai s'idet pius funestu finale.

Ilartzi su 15 de Santaine 2013