Feminas de Parteolla
de Gabriele Ortu

 

Aprontai lantias
cun ollu virgini,
feminas de Parteolla,
e pregai…
po custa terra asciuta
e po sa scicuta
de cussus cuatru
chi no si scit nudda.
Tocai… Movei… Pregai,
feminas de Parteolla,
faideddu torrai
su tempus bellu de prima.
Alluei is lantias,
in sa cresia de Sibiola
po chi torrit annada bona
de trigu ingraniu, e cantus
di amori in donnia sartu.
Tocai… Movei… Pregai…
Alluei foxilis de cuncordia
in domus de tristura,
feminas de Parteolla.

Baxei a innantis, cun is lantias,
e fadei luxi
in custu mundu scuriosu.
Torrai a tessi’ tramas noas,
po is pipius chena spera
in s’argiola de sa vida.
Torrai a tessi’ lenzolus biancus
po su tempus benidori.
Ahiò! Bogai s’ollu nou
de su rebustu
e carrigai is lantias
po fai gherra a su scuriu.
Tocai, bescei totus impari,
a processioni,
cun is lantias allutas
e tzerriai a boxi arta
a is ominis de su mundu
a si firmai…a penzai…

Feminas de Parteolla,
faideddu torrai,
su tempus de prima.

 

1º premio “Città di Dolianova” (poesia in lingua sarda), Dolianova, 1995.