Farfaruzas de poesia
de Maurizio Faedda

Cando mi ponzo in pijia e m’atrinzo
a cojiuare in rimas sas peràulas,
non cherzo e ne hapo ‘e narrer fàulas
e a cumponner versu in poesia
ca so in duda si est arte mia
no isco mancu da ‘ue cominzo.

Sa frebbighedda lena chi hap’atzesa
a boltas bisat e m’intrat in gana
cucuriola musa mesulana
chena cabu, ne sestu, ne mesura
ch’hat a èsser macchine chena cura
chi pitzigadu si m’est a betzesa.

Fintzas in sònnios mi so ‘isadu
ondras e bantos d’haer in piusu
e inzomende su filadu in fusu
pro tessidos in tramas puntigliosas,
che recamu ‘e pignos de isposas
de èsser a poete graduadu.

Ma che ùmile anzon’ ‘e naschimentu
m’andat chi m’hapant in su cunsideru
cussos chi suni poetes abberu
e a grandesa los bestin sos pannos
fatend’ inghiriolu cun sos mannos
sos mios sunt tessinzos de appentu.

Che lepereddu in s’àrdia currende
in fiottu ‘e caddos curridores
a sa brìglia ‘e fantinos binchidores
lestru da-i s’appéttigu m’iscanto
poi mi ghindo e riende m’ispanto,
cantu piùbere semus pesende.

A bois ch’hazis sa dode e-i su donu
ch’a versu isoltu, a cantone rimada
baltziades sa sarda faeddada
pius in altu pro lomper’attesu
da-i Campidanu a su logudoresu
dulche e piagherosu unu cunsonu.

Deo isculto cagliadu a sa muda
de càntigos accòglio sas chimuzas
e cando rùene sas farfaruzas
a chie columadu hat sos mojolos
e a sabiesa ‘e mastros muraiolos,
nessi bi porro sa pedra minuda.

XXI edizione del Premio Letterario “Nanneddu Chighine” – Ittireddu 2011
Menzione d’onore