Famiglias virtuosas
de Antonio Puddu

Tale mama tale fiza

Una moderna copia, normale
formaian Arturu cun Rosina
edade pagu susu 'e sa trintina
de bell'aspettu – modu cordiale
in privadu coment'e in su sociale
non lis fit nota peruna faddina
fin'a oe cuntentos, sempre sanos
ana trascursu allegros degh'eranos.

A s'iscadir 'e degh'annos Arturu
forte dolor'e test'at accusadu
su duttore li at pronostigadu
unu tumore tra sos peus puru
de cura incerta, in forsis su futuru
li ponet custu precariu istadu
perdet s'ispera, li restat ebbia
intatta sa morbosa gelosia.

Nat Arturu a Rosina: «Custu die
sento su coro 'e dubbios trafittu
mi riveles si a casu m'as traitu
narami cando, coment'e cun chie
non mi lasses in dubbios asie
de su restu 'e ischire apo dirittu
cust'ultim'attu de franchesa faghe
ca sa fin'est a culzu e morzo in paghe».

Nat Rosina: «Ti giuro in veridade
nudda de su chi pensas est sutzessu
ma rivelare totu ne interessu
no bi agato ne netzessidade
e poi, pensa, in fattu 'e sanidade
die cun die si faghet progressu
in su compitu gia no mi favoris
e s'invece de morrere non morisi?.

Babbu ponzende a mama a interrogu
un' annu como ruttu est in disgrascia
turbadu 'e sa risposta a cara bascia
(da sa padedda ruttu est in su fogu)
leende s'imbarazzu a zent'e logu
su die fattu intro 'e una cascia.
Arturu, si no lassas su machine
faghes de babbu sa matessi fine.

Su chimb'e ennarzu 2011