FAIDA

L'ant mortu:
unu aneddu annatu
a una cadena antica.

Un'archibusada.

Làcrimas de focu
azunghent focu
a unu focu andende.

Su sole
sa luna
sos isteddos
non trement chizu.

Rocas nigheddas
serrant in sinu
un'ischintidda alluta.

L'ant mortu
e s'amentu
lu mantenet bibu
pedinde morte.

Mario Sanna (Nuoro)