Faddina 'e vocale

de Benito Saba (2008)

Daghi faghias parte ’e sa giuria,
Bustïanu, devias zuigare
cun mannu contivizu una poesia,
unu pagu a tzoroddu, de… compare,
chi s’est accumentadu cun Maria,
muzere tua e puru sua comare:
« Fintzas una mintzione aggradessida
diat esser, sa prima de sa vida! ».

A su teléfono cun muzere tua,
chi no ischit de garas e de rima,
« pro esser su faeddu bene accua (!) »
de poësia nd'at ciarradu, a prima,
posca de “mintzïone” (?!) a sa sua,
gaï at nadu, « prite cun sa lima (?!)
est refinadu su cumponimentu
e s'onore meressit de s'ammentu! ».

"Tenedila ", agiummai l'at rispostu,
"in d'unu vasu 'e oro sutt'a lettu!".
"Ite macchine in conca si ch'at postu",
at pensadu, "e pariat conchinettu,
puru si at cherveddu bell'e tostu...
e mi', lu so trattende cun affettu!
Mezus non narrer nudda a Bustïanu
chi già pro contu sou est pilicanu!".

Ma cando as comintzadu a preguntare
de compare ch'issara at saludadu
néndeti « Cun Maria faeddare
deves luego, b'apo cuntrestadu! »,
muzere tua posta a lagrimare
s'est, annuzada: « No est educadu
chistionare 'e... mintzione!... a sa poesia!...
lereddende 'e “onore”!... Passa via! ».

Tando sa moffa già l'as meledada!...
e a sa tzeremònia ‘e premiassione
sa cantone 'e compare laudada
l'as meda, annuntzïende una... « M~ntzione ! » (?):
« Eh!... Cust'òpera cheret mintzionada
da' totu cun passione e cumbintzione!
Bos cùmbidat de coro sa giuria:
totu umpare e inoghe, in allegria! ».

Glossàriu. Faddina : sbaglio - contivizu : diligenza - a tzoroddu : pasticciata – accumentadu : raccomandato – de garas e de rima : endiadi per : concorsi di poesia - ciarradu : chiacchierato – lima : nota metaf.: lavoro di rifinitura - conchinettu : pulito di testa; qui : senza idee strane in testa – chi già pro contu sou est pilicanu : lett. canuto, brizzolato, qui: che ha già le sue preoccupazioni - cuntrestadu : conversato - annuzada : imbronciata - chistionare : parlare, discutere- lereddare : blaterare - moffa : beffa, sberleffo, canzonatura, burla - meledada : qui : escogitata, ordita.