Fédi bussendi pal nascí
di Giacomo Murrighili

Calmétivi, agitàti fédi méi,
crïaturi rinchjusi
illi buggjósi guci di la menti,
cunfusi pinsamenti ancóra in ea
bussendi pal nascí.

Maturéti ill’intragni,
illi pigni prufundi di l’idèi.
No possu davvi a luci,
sinnò nasciti aültugni
o casticati ill’ànimu, illi membri:
véri mostri ill’aspettu , illu caràttili

Drummiti, finch’agàttiti li
membri tutti e li folzi adatti, a l’umbra,
illu sinu maternu di li sènsi:
e no’ vóddu chi pènsiti,
la dí chi nasciaréti,
chi la casgioni è méa
si non agattaréti soni e canti.

Spéru chi nàschiti sani:
la luci in córi e lu surrisu in cara.
Cancilleti lu pientu,
chi, pultroppu, illa tarra ci n’à tantu;
trasfulméti lu ’nfarru in paradisu,
lu tarróri in buntài.
Divèntiti massàï di la paci.

Trasfulmeti lu mundu tuttu ’ntréu
senza tarróri, rancóri e ne fami,
ma passoni chi s’àmini
suttu a l’únicu Déü onnipotenti;
no’ déi falzi (dimoni in panni d’òmini)
infami prumutóri di la guerra
chi la chjàmani santa ca’ la fàcini,
siminendi la molti pa’ la paci.

Nascíti; però sólu pa’ spaglí
grani d’amóri; opuru…no’ nasciti.

_________

Fédi = embrioni
Pigni = organi corporali.
Aultugni = aborti