Fèminas
de Guglielmo Piras

“Cantzoni a curba”

Féminas si depu totu su chi tengu
Chi caru mantengu –in coru che prenda
De rara sienda- mitza de cuntentu
Po su meda tentu- bengu a s’onorai.

Bengu a s’onorai fèminas scarèscias
Boxis stramancadas de sa terra mia
mamas e pipias in s’axiu crèscias
traghendi sa vida cansada e ausuria
De pena bistia- in is notis fridas
E mesas sbuidas – cun su dolu mudu
De scrufi’ unu scudu – po su benideru
Chi oi tot’interu –ddu potzu imprassai.

Imprassu is amigas e is sorris stimadas
Che stendalis crarus de su celu miu
Afestau a gosu de is bellas miradas
Chi in sa carri portu che donu arriciu
Finas de pipiu- biadu e notzenti.
Totu tengu in menti- totu tengu scritu
Totu est beneditu- che strina sagrada
De celu mandada- sempri de alabai.

De alabai siant is ogus ermosus
Bellus risulanus chi m’ant castiau
Che diciosus steddus sempri prexerosus
Ca dònnia pena mia ant acunortau
Che amigu stimau-che unu fradi bonu
Cali mellus donu – podia arriciri
Faendi froriri –custu gosu mannu
Chi non tengat dannu –finas a spirai.

Dannu mai tengas adorada sposa
Jana de sa domu luxi de s’arrisu
Chi sa noti mudas in luna dengosa
Gosu de is dis mias sprigu de s’ecisu
Furriau a bisu –schìssiu fitianu
In cara ‘e beranu- tierna che alenu
De mari sullenu- in noti de luna
Chi mai nisciuna – m’at pòtziu donai.

Nisciuna che a tui mamai de amori
Durci m’at basau candu pipieddu
Ti curremu avatu che s’ abi a su frori
Suendi su meli de dònnia fueddu
Che biadu steddu – in noti de spantus
De festa e de cantus - chi m’aporrint craru
S’amentu e s’imparu- de boxis nodias
In coru frorias– chi ‘engu a ti torrai.

1° Classificata Premio Campidano 2012