Fèmina
de Gianni Ladu

Eris est ammentu.
Su bàrbaru chi
pilisavat pilos
e anneos in coro
est unu pessamentu
innèdda in su tempus.
Su violadore de custa carena
est unu turmentu bintu
una pelèa domà.
Su sambène torrat
a iscurrere caente
chi paret bozat brusiare benas,
fintzas a crompere su coro chi,
animosu torrat a tocheddare.
Si respirat àghera noba
custu sero
àghera 'e beranu,
ànima e corpus de fèmina
si pesant in bolu e si bestint
de colores e nuscos dìlicos.
Torrat a bida su chi,
prò tempus meda
est istau pissichiu...inzurjau.
Bentos de puresa
e nuscu 'e mimosa
chinghent su corpus tuo
comente in punna de basare
sa pedde delicà, como asserenà.
Si respirat àghera noba custu sero,
àghera sulena,
carena e anima de femina
torrant a bida
e una boche si pesat arta
cara a chelu,
bochinande sa libertade sua istimada

2° Premio Sezione Poeti Locali - Al 27° Concorso di Poesia in Lingua sarda "Sant'Antoni de su o'u" - Mamoiada, 16 gennaio 2018