Eugenius
de Sarbadore Enne

Sende ancora in epoca pagana
Commodo de Lucilia veru erede
Centurione in s'epoca Romana

Tocat a mie permissu li pede
In cussa terra trop’insambenada
Carch'iscuta de gosu mi cunzede

Como ch'er d'onzi gherra terminada
Onzi gladiator'er redimidu
Finzas s'ispada sua est ruinzada

Su tempus sambenosu ch'est finidu
S’arena za bi est ma sos leones
An cussu brutu tempus costoidu

Oe bi naschet ateras pessones
Cun bideas aberu rafinadas
De fagher echo in medas nazione

Unu ndat nadu in sa chida colada
Segund'ered'e un'ambasciadore
Talentosu de mama fortunada

Custu pitzinnu si fetat onore
Cantu nd'an fatu sos betzos Romanos
Benzat famosu che IMPERADORE

S'ischieret cun bonos cristianos
Dande lugh'e mezoru in d'onzi parte
E non che let sa vid'a sos paganos

Irmentighet sar furias de Marte
M'a donzunu istendat una manu
De fagher bene si abratzet s'arte

Iscurtet bene su Nonnu isolanu
Ch'est unu etzu prontu a sa partentzia
Bene idu da onzi paesanu

Eugenius inue as residenza
Semena paghe in d'onzi zannile
E non dias nessuna penitenza

Nonnu da sa Sardinna in vers'umile
Ti augurat de creschere sanu
De coro durche sabiu deghile

Rez'unu asu e un'istrinta e manu

2019