Est’ Nadale
di Gaspare Mele

A Luisi Ladu e Familia

Cun boche ladina e serena
canto s’arrivu de su Messia
s’istrazziu dolorosu de Maria
supportadu cun tragica pena.

Oe, cussa die est piena
de isperanza fraterna e allegria
Gesusu cun sa sua sinfonia
à riscattadu s’Anima terrena.

Sa gente indaffarata, s’ammentu
de su veroce delittu inumanu
à dadu a nois salvamentu.
Auguro a dogni cristianu
chi vivata custa die, annos chentu
in lumen de su Messia felic’e sanu.
………………………..
In custa die nodida e festosa
in cada domo bi appat’allegria
in lumene de su ben’ennidu Messia
speranza de sa gente bisonzosa.

Orotelli, Natale 2010