Esempios bellos
di Gaspare Mele

Santu Franciscu , in d’unu campu aradu,
idet’unu massaiu laorende.
E li narat’: «It’est chi ses semenende ?»
E su massaiu li a rispostu : “Preda!”.
E preda bi at’essidu , preda meda,
che-i su tricu chi ata semenadu.

E in caminu un’atteru aradore.
Santu Franciscu li andat’a pricu.
E lu dimandat : “So semenende tricu
pro dare pane a chie est’ famidu”.
E tricu , tricu meda b’hat’essidu,
a meraviza è su semenadore.

Sos esempios chi sos Santos dana
sun ghia luminosa pro sa vida.
Sa superbia maligna e perfida
deus la cundennat’e e i su mundu:
s’amore veru, sinceru e profundu
est’ firtude de vida cristiana!

Lassala s’arroganza, a bonu senau
riflettilos sos ordines divinos :
idimus sos esempios ladinos
chi Cristos pro tene puru a lassadu!
Ma si ses vile, ingratu, as meritadu
su casticu eternu pro cumpensu.

Asculta, impara sas cosas de Deus,
non sias surdu, ne facas su furbu:
non timas malignidade, ne disturbu
a dare azudu a su bisonzosu,
ca tue puru, cras , necessittosu
pod’essere che-i cussu, si no peus.

Rifletti e medita cun sanos sentidos
sos esempios bellos franciscanos:
che att’imbolau sos benes mundanos
pro abbrazzare sa ruche de Cristos,
pro consolare poveros e tristos
dae males continu pessichidos.

No, non sia avaru, ne sias ingratu
cun chie patit’penas e dolore:
su coro aberi a su fraternu amore
cun dulche teneresa, amicu meu;
si custu vaches in lumene de Deu
torrat’a tie su bene chi as fattu.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!