EROI DI MORES
1

Moresos de ogni eroica brigada,
de Santa Rughe, Contra e Santu Pedru,
ch'a s'attaccu olades che puddedru
o che tigre e leone, a s'isfrenada,
ca mancunu dei ois bei nd'hada
chi no meritet laros e fiores,
'nd est allegru e cuntentu tottu Mores
de su sambene sou preziosu!

2

Ognunu est chei s'oro valorosu
O che brunzu pesante a s'inimigu,
ch'azis in pettus su coraggiu antigu,
triunfante in su giogu sambenosu....
De Campu Mastu su logu renosu
est de sambene umanu ancora tintu
dai cando in Maltana hazis custrintu
su superbu Ispagnolu a frittu ferru.

3

Non timides su nie de s'ierru,
nei su sole in sa terra africana.
In Adua,in Cirene, in d'ogni tana
de s'aspru Carsu in ue fit s'Inferru,
né astrau, né fogu de inserru
bos hat potidu ponner in paura,
ca su valore ostru est de natura
imprimidu in s'internu de sas venas!

4

Cun sas sardas nativas cantilenas
Senza tremare in battaglia movides,
e de sas cannonadas bonde rises
chi bos imbolan sas tigres anzenas,
dezisos de truncare sas cadenas,
ch'ancora ligan s'Italia bella,
a sa cale faghides sentinella
cun s'eju azzesu e cu s'istella in sinu!

5

I spero ch'in s'Istiu chi est bighinu
movan tottu sos frades aunidos,
in s'Europa, e distruan son nidos
de s'espe velenosa de Berlinu,
e terramen su sambene a trainu
Guglielmo, Cicciu Peppe e Maometto...
Posca vittoriosos bos isetto
A fagher brindis cun su mùstizolu!....

6

Pro como mi chera a unu olu,
inue sezis bois presentare,
unu corale abbrazzu pro bos dare
ca no hazis bisonzu de consolu.
Intantu isolve tue, ressignolu,
sa oghe pius dulze 'e su eranu,
cantende chi dognunu torret sanu
e cun sa palma a sa patria amada!


Giuseppe Calvia Mores - aprile 1916

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!