Er Nadale
de Giuseppe Concas

 

Er Nadale, s'ispiritu ‘e sa zente
Est vigorosu e prenu ‘e allegria,
eventu chi est naschidu su Messia
Ispiritu Santu, in su mundhu vivente

Cancella su peccadu issu ebbia
de su pentidu e a su penitente
da coraggio a su sofferente
trettos de sa terra chi b’ha carestia.

De cantu e sentida e die forte
Est de su mundhu sa festa maggiore,
unit sa fratellanza e faghen corte

cun armonia 'onzi genitore,
augurandhe a tottu bona sorte
Mama e Babbu a su fizu minore.

Bolotana 19/12/2004