Emigrau
de Vincenzo Pira

No est grae,
no est manna,
s’assimizat a una taschedda
ma est de cartone e presa a ispau.
C’appo postu unu pacu de tottu:
unu canzu de casu etzu,
una cocconedda appenas cotta,
una paia de fotografias de domo
chi parent narande
“Marranu a pranghere”.
Carchi frunza de romasinu
po ammentare
su fracu ‘onu de sa picada
chi m’amustrat a mare.
Ma po sas làcrimas
non b’aiat locu
si las at mantesas tottu mamma.
E po cumpanza solu s’ispera:
chi b’appat domo
in ue b’at amistade.
Adiosu.