Emigratzione e triballu
di Giuseppe Concas

Sa Filumena e-i sos rusignolos
faghen sa vida u-e sun criados
a donzi stagione acrimados
cun varias ratzas non sun solos
ma cun s’istintu ‘e fortza obrigados
de andhare a diversos polos
su tempus naturale dat s’avisu
sentza bussola a su puntu pretzisu.

Chena guida a bolu andan'e benini
meraviza non che-i sos umanos
sa resone sa mente e-i sas manos
pro menzus sos omines non tzedini
a ue bi à triballu si sun sanos
faghe su mestiere chi preferini
e poden'essere piùs fortunados
a s’afirmare in’ateros istados.

E tantos in s’iscala sotziale
abinana pro su bene su progressu
siada in donzi parte su sucessu
es’ tottu valore in generale
dividinde in parte s’interessu
a sos disocupados ch’istan male
chin su tertzu mundu sun punidos
e pregan d’essere assistidos.

Cando emigras cun d’una richiesta
as’unu regulare passaportu
trancuillu arrivas a su portu
non rischias in mare una tempesta
seguru chi agatas zente onesta
che bravu cittadinu ‘enis acoltu
trancuillu pacificu e serenu
chi non ti pares mancu in log’anzenu.

Ma si bene pensamos e a fundu
gai oguale pro tottu no este
logos abandonados chi ‘onzi peste
in sa terra matessi in custu mundhu
paese mortu o puru moribundhu
chi faghet parte de s’isfera terreste
su disisperu lis da fortza e corazu
e s’aventura affrontan su viazu.

Cun barchetas chi non sun seguras
sentza regulare unu permissu
e cantas chende ruede in s’abissu
poberas innocentes creaturas
pro triballare sas piaes duras
chena base no unu puntu fissu
lis auguro cun tottu su coro
benessere triballu in logu insoro.