Elegia
de Pier Giuseppe Branca

In sa cheja ammerada 'e filigresos
de timanza si pesar un alenu
ch'apprettat faches de lumes atzesos.

Trumba a mudine sonat e anzenu
paret a sos cumpanzos bujachesos,
cuss'appampu giagadu e lenu lenu

chi isparghet su fiagu de sa chera.
Comente pro miràculu un'ammentu
repente ti che torrat che lumera

a cando giaganeddu, cun appentu
servias missa 'e puddu e Borronchera
su chelu allumaiat d'ausentu.

Dae cussas nottadas de Nadale
sumias su faeddu 'e su messia
a bìnchere in su mundu cada male
e amparare a s'umana zenia
donzi antigu perìgulu e noale...
mancari si nelzeret Nassiriya.

Che ànghelu de paghe un'ispera,
as ghiadu in tzittades o in serra,
e sebestadu cussa caminera

peleosa, bolende in cada terra
ue s'òdiu, tzèrrimu che fera
gosu tramudat in fertas de gherra.

Ma oe fizos tuos e muzere
cussas fertas iscontant chen'afficcu,
comente su prus longu miserere...

che rizolu de làgrimas chi siccu
at a bènner innanti 'e poder crere
a s'acconnortu 'e unu significu.

In sa domo de nues ue oe
gosas de lughes santas e de galas
e retzis sos fentomos de s'eroe,

donzi tantu mirende-ti sas palas,
ti seras intr 'e te maccu che loe
ca trambuccas a mover pes cun alas.

E torras a sos ch'amas che in bisu,
infartadu 'e s'issoro dolu mudu...
tra divinas gosuras e su grisu
de àer intr' 'e te umanu impudu.

1° Premio sezione A poesia in rima - Al 26° Concorso di Poesia in Lingua sarda "Sant'Antoni de su o'u" - Mamoiada, 22 gennaio 2017