EANDE DE RUGHE

Si torrèras, Segnore, in custa terra!...
... Eànde de rughe manna
sa chi t’amus approntàdu!...
Duamiza annos b’amus postu
a la fraigàre, de contìnu,
in custu roccalzu malu, die pro die,
ue non bogat, bettàdu a manu piena,
su semen a s’aèra cristallina.
... E giàos attalzinos, mannos mannos
e manna una corona de tirìa...
Tottu a cuncòrdu b’amus postu manu:
mannos e minores,
printzipalìu cun sa teracchìa
e finas puru sos tribagliadòres...
... E massimu e pius sos guvernantes!...
... E pro cuss’est chi est rughe de balentìa!...
Una rughe manna, ispalta ispalta,
a bratzos abbèrtos e ficchìda
in punta de unu monte alluttu
sutt’a unu chelu nieddu, de rigòre.
E non b’at bisònzu de ti prutzessare:
tottu amus fattu, ses bell’e prutzessadu!...
E, dae sende minore, intro de una barca,
a disaògu a sas undas de su mare
t’amus a intregare.
... E as a intender subr’a tua
sirenas e tzoccos de fusìle
e boghes e cantones de onzi male
e in aèra attoscamentu e in terra lua.
Zente rotzigàda dae su famen
as a bider
e zente sattisfada
chi sos frades pasculende
lassat in su gràmen.
... E si ses sidìdu podes aer
droga de donzi calidade.
Beni sena dinàri, che una bia.
comente in Bellèmme ses naschìdu,
ca si nono,
podes benner secruestadu
e at a esser indonu de sa rughe
su chi leadu nos amus infàdu

Nino Fois

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!