E svanessit s'arregodu
de Vincenzo Piu

Pagu t’acatas ma su tempus passat,
sa lusci de sa vida è menguendi -
dogna bellesa parit tramontendi
e puru sa speranzia ti sorpassat.

Repassu is arregodus de valori
aintr’e conca tottu a s’ammesturu,
is mellus funt-in coru de siguru
ca su sentidu coltivàt s’amori.

S’amori po sa mama, po sa sposa,
su biri dì po dì- crexi unu frori-
su nd’intendiri nuscu e sabori
in carignus de manu calorosa.

Ternuras de affettu- in piccinnia
ti poniant appagu e disigiu…
che i su primu asu in su fastiggiu
fut s’animu pienu ‘e bramosia.

Mentris oi s’incroit *mascamenti- *maggiormente
datu chi su passau s’è godìu,
su benideru c’avanzit froriu
e passu passu bivi su presenti,

Po ndi podi contai sa bellesa
da chi spuntat sa dì a candu morit -
s’istoria de vida - chi scolorit
in-tra nuis oscuras de beccesa.

Svanessit dogn’ispera ’e sviluppai
bideas - po narrai in poesia -
sa scienzia umana- sa genia
de custu mundu- po ndi tramandai.

Ca scetti cussu podeus lassai:
esperienzias de sa vida passada,
po custa joventudi sbeliada
chi no sighit s’arrastu ‘e su Babbai.

Biau su chi naxit jai maistu
e buriosu si creit prus artu…
ma nudda at seminau o ispartu
sendi de sabiesa isprovvistu.

Ranus de sabiori- spiga donat
po sighir’in camminu a seminai,
chi donniunu ndi potzat messai-
su trigu de sa vida chi pillonat.


Premio menzione in Posada 2013