E sun sessantaghimbe
de Giuseppe Concas

Chimbe diese intradu su 'eranu
mama natura t'at dadu sa vida
stagione de ricamu fioridu
consolu dad'a su genere umanu.

A nois puntuale su manzanu
sighi su cursu a die finida
a s'isfera terrestre sa guida
e a sos astros suos fitianu.

Dae metad'e seculu passadu
tue Luisi Ladu ndhe as godidu
a sos sessantaghimbe fattu mannu.

Mai ad'a nessunu trascuradu
à s'umanu cunsortziu nutridu
auguri a sos chi lompen s'annu.

Tue Luisi de 'onzi affannu
enzas perfetamente guaridu.

Bolotana, 26-03-2015