E cantamus…
di Franceschino Satta

So’ istraccu e maladiu. E so’ timende
non pro mene, bos juro,
ma pro cussos pizzinnos
chi juco galu a pala.
"Miseru a chie si ch’andat", nat su dizzu,
sos bibos ja si campan". Peri cussu
est beru, e non lu nego; ma si b’est,
naro, peri su babbu, no istonat.
Pro parte mea, dego, onestamente,
ch’hapo bell’e risortu sa faina.
Cando che so inibe,
-si Deus, prepotente,
mi nche piccat d’irbottu, a tira tosta,
o si muttit gai, a tradimentu,
chin carchi trassa mala-
m’assestat chi m’arranzo.
M’accasazo derettu a santu Predu
chi mi presentet tottu sos poetas
chi bi sun in su chelu, ca de zertu,
sos Sardos pilitostos sun inibe.
Presidente
sa bell’anima pura ’e Pipieddu,
e membros: Paulicu e Montanaru,
Merzioro Murenu e Predu Mura.
Ei sos atteros mannos? Tottu cantos
han diruttu a su votu. Sos minores
cantamus e binchimus tottu a pore
…chin carchi azudicheddu, si cumprendet.
E cantamus, cantamus custu e cuddu:
sos benes de Fulanu,
sas labras de Diosa,
sa funtanedda bella ’e Milianu
e cussa ’e Galusè,
su sole cando naschit su manzanu,
s’armonica bellesa
de su pradu ’e su chelu,
ch’est inoche, in beranu, in custa terra,
cando sos puzoneddos,
tra mendulas in frore e nues de bambache
cantan s’amore limpidu ’e su coro.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!