Duru duru duru sana
di Larentu Pusceddu

A duru duru duru sana

In su poju cantat rana
In su pradu su poleddu,
in sa loza su noeddu
in su nidu su puzone,

ti canto custa cantone
pro ti poder allegrare,
sos pisches nadan in mare
rundines bolan in chelu,

su male catzamuchelu
dae custa criattura,
allargu sa disaura
e vivas serenu e sanu,

ti bessat su pilu canu
a chent'annos campes tue,
ti connoscan in tottue
pro intellizentzia e fama,

felitze siar sa mama
chi fizos t'at a donare,
s'intendes su muliare
in sas chessas muscat boe,

peri a s'arborinu de oe
su puddu at chicchiriadu,
sa pudda at caccariadu
ca ovos nd'at fattu duos,

su mere los buffat cruos
pro l'intrare sa bellesa,
ti piacat sa finesa
pro s'amore nd'andes maccu,

abundante petta in laccu
apas semper cando as famine,
in sartainas de ramine
collas dinare a muntone,

ti canto custa cantone
a su sonu de sa campana
a duru duru duru sana.

( 3° premiu - Tzittade de Ottieri 1998)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!