Dudos de veridade
di Gigi Angeli

M'est silena sa notte!… cun manos de nieddu e cugutzada
lebia m'isfuna' s'umbra 'e sos cuidados
lassendechela franca
a iscarisghjnire in lughe 'e luna.
No' palpo e no'dilvio
sa tessida no' bida de sos bisos
ch'inbòligada a irreu
che unu chelu mannu de ranzolu;
bandulo de pel me… ma no so' solu.
Mi 'jobat s'oriolu
de unu sulu 'e tonca accadensciadu
e a pagu, leendemich'a pagu,
compuda' su sentidu dai puppias
in d'unu avvelgu' mudu e ammeladu
lassendemi in carres solu testimonzu
e a in intro… boidu.

Isculza m'est sa notte !…

e in melinas andainas
cambas de poesias mai cantadas
olmana trattas ilvanessidas
ma annodadas a pare;
e pro milli reias m'imbiana
a una irrandinada 'e istellas … cue,
da ue, si puru proas no appo,
mi 'uddhi' s'attrogada
chi in tempos chi no' medo so 'ennìdu;
e banzigadu a lenu, inoghe e inie,
de identidade mi nde sero 'attiu.
Paso asi e no paso
in sa tzeltesa 'e dudu 'e veridades
forsis "istella" eo puru …
in custu mantu pagnu de belludu
cun lughe e iscuru gales,
cun tottu e nudda imbulitzadu a pare.

Silena, isculza e libara est sa notte! …

e a s'appasigu meu ilbarritzadu… lasso s'achinta
pro nde leare alleviu in custu "istare";
chi solu su 'e unu nommene li dare
m'est lacana istrinta.


Agghjmu

Dudos de veridade è stata tradotta in lingua italiana col titolo: "Dubbi di verità"

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!