Drommischida
de Franco Piga

Su tebiore chi diligu intendo
ischidadu mi lassat e arresu,
ma sa carena intendo chentza pesu
ca sonniende m’’iso e non cumprendo.

No est iscuru, ma lughe non bido
e andende mi palzo essende arressu,
tuco, chirchende pro me s’atraessu
in logos chi passende totu ischìdo.

M’inghirian ma totu sun amigas
neulas chi mi tocan lenas-lenas,
e paret chi murmuten cantilenas
chi noales intendo essende antigas.

E manos chi creìa fantasia
in cara mi carignan premurosas,
e laras dulches, caldas, amorosas
cun sas mias si faghen cumpagnia.

Peraulas intendo chentza sonu
chi sa mente mi tocan nara-nara,
est Issa, sa chi tando bido in cara
e s’abbratzu mi torrat a cunsonu.

Mi perdo in ojos lughidos e netos
chi su coro mi ponen in boleu,
e fatu movet su pensare meu
sighinde passiones e afetos.

Ma da-e tesu benit una ’oghe
preguntende s’abberu est realtade,
li rispondo ch’est tota veridade:
“A cumprou, già m’ides, so inoghe!”

Carchi duda m’est bennida però
si puru so ischìdu de seguru;
e penso: “Si dromminde essera puru
sigo a drommire e drommidu non so”.