Donnu donadu
di Paulicu Mossa

1.
A chie giughet orijas pro intendere
Ch'est mezus iscaddare in test'anzena,
A chi' hat intellettu pro cumprendere
Ch'ogni visciu a per isse fruttat pena,
Narrer cherzo unu fattu isvanessidu
Ch'est a Donnu Donadu suzzedidu:

2.
Isse fit de-i cuddos chi unu deu
Tota vida si faghen de sa üdda,
E ponen ogni massimu recreu
In bier, manigare e fagher nudda;
Fit riccu assai...; ma sa tropp'ispesa
Est unu ver'iscollu a sa ricchesa...

3.
S'istudiu piùs chi no sa còllica
Fuiat, nè formare ischiat s'O;
Fit in litrologia e in buccollica
Professore dottissimu però:
De dottrina ogni die e de talentu
Faghiat in sa mesa isperimentu.

4.
Fit pro isse sa petta piùs licchitta,
Pro isse fit su pische piùs bellu;
Puddas non lassaiat in cannitta,
Non limbas nè buttones in masellu;
Pro lobrare ogni cosa piùs digna
Iscurcuzonat tota sa Sardigna!

5.
Mugheddu li providit e buttariga
Oristanis, granaccia Solarussa
Pabassa Salighera e Bosa càriga
Binu nieddu Oliana a sa grussa,
Comporat casizolu da-e Sindia
E da-e Tresnuraghes malvasia

6.
Tempio li procurat supressada,
Porcheddos rassos sa Costera tota,
Milis aranzu, Nuaro aranzada,
Turalva bon’ambidda, Oscheri trota,
Casteddusardu raros biscottinos,
Otieri butiru e pabassinos…

7.
Ma troppu sos iscialos hat ispintu,
Nè 1i bastat s’intrada a tant'ezzessu;
Gaichì a si ënder est costrintu
Com’unu, como s'ateru possessu,
E tant’ispendet ch'appena s'est franca
Solamente sa domo e una tanca!

8.
E tanca e domo bastante li dana,
Ma pro isse est niente o paghizzeddu,
Pro cussu medas boltas contr'a gana
Faghiat su deunzu de s'isteddu,
E pro un'ispanzada a s'isbramîda
Li toccat de cascare tota chida...

9.
Seriu pensat tando a sa fortuna
Chi l'hat battidu a transitos de morte...
Cand'allegr'unu die tot'ind una,
Frighendesi sas manos, nara forte:
- In zucca renza non giughet de sale
Chie, podind'istar'ëne, passat male!

10.
Accòmi ëzzu e ateros degh'annos
Ancora poto viver a rigore…
E proit'isto in dolos e affannos
Podinde mi la viver de Rettore?
E non so maccu a no mi ënder totu
Su chi restat de cantu hapo connotu?...

11.
Bendo totu e cun noa e provid’arte
In deghe mi cumparto sos dinaris…
Ogn'annu mi nde manigo una parte
Pro chi vida e dinari agabben paris...
Cussos degh'annos de sa vida mia
Mi los cherzo passare in allegria!

12.
Riprovadu hap'ognora e sempr'affeo
Sos mortos chi pensadu han a sos bios:
De su meu mi cherzo godir'eo,
Manighen pedra sos parentes mios...
Est s'appetitu meu, sun sas dentes
Sos mios piùs intimos parentes.

13.
Subitu hat dadu totu a su barattu,
Esighit sa pensada divisione,
E in totu sos degh'annos no hat fattu
Che manigar'e bier a trimpone;
Tantu chi fit già rassu a signu tale
Chi tuccadu pariat a mannale!

14.
Sos degh'annos però sunu passados
E isse pro disgrascia est biu e sanu:
Como sì, chi sos contos isbagliados
Lu faghen benner bezzu e pili-canu!
Como sì, ch'in affannos e fastizos
S'incontrat infangadu fin'a chizos!

15.
Corzu! cale caminu leat como?
Ite pensat? comente attremenare?
Piùs tanca no tenet e nè domo,
Nè hat brios a poder trabagliare,
E già cun sos degh'annos sos dinaris
A leare su ölu han fattu paris...

16.
S'allestrit tand'una bertula manna
Pro si poder buscare calchi cosa;
E andaiat da-e gianna in gianna
Ripetinde cun boghe lastimosa:
Una limusin'a Donnu Donadu
Pro cuddu tempus chi l’est avanzadu!

17.
Ahi, cantu suerat e fastizat
Pro unire in sa chida pagos panes!
Cantas e cantas boltas no disizat
Su chi fuliaiat a sos canes!
Cantas dies finire no hat bidu
Senz'assazare mànigu, nè bidu!

18.
Annos meda su poberu dolente
Hat passadu in estrema carestia:
Naschidu riccu, morit finalmente
De famin'e de frittu in portaria
Lassende a sos gulosos unu nou
Esempiu terribile in su sou...

19.
A chie giughet orijas pro intendere
Ch'est mezus iscaddare in test'anzena,
A chi' hat intellettu pro cumprendere
Ch’ogni visciu a per esse fruttat pena
Nad'hapo custu fattu isvanessidu
Ch'est a Donnu Donadu suzzedidu.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!