Don Zuanni Mulas, poeta durgalesu
de Vincenzo Pira

 

Cantau at sa belesa de su ‘eranu,
custa vidda lusingà dae su ostinu
chi mai nessunu bivat remitanu
precau at chin istima a su Divinu.
Ispipillu dae primu manzanu,
mirande su chelu brunetinu,
travallande chin sa conca e chin sa manu
mischiau at sas duinas chin su ‘inu.
Mastru de vida l’ant mutiu ,
un’andala sicura at amustrau
a chie unu cussitzu l’at pediu.
Paraulas de dilettu appo chircau
po antare su locu in ue est naschiu
ca sa zente durgalesa at abalorau.