Domo derruta
de Mario Nurchis

Matones frazados.
pedras iscusseltadas,
in su mudine,
ammentant rìsidas dindilinas
de fèmina cun bisos de isposa
immurinada e consumida
a mundare e arremonire
rennoende su tumbu 'e su telarzu
semper ubbidende
a cumandu coriale
de mama ostera e dadivosa.

Sos muntones de calchinatzos
galu murmutant
de unu piseddu
chi giogaiat a boccia
in su pamentu 'e matones
cund'unu 'atu
chi 'essiat dae sa tana segura
in sa mata 'e figuindia.

In s'istallita 'e s'àinu
est ancora intrea
sa mandigadorza 'e pedra
chi retziat su fiadu istracu
de un'istratzone
in giambu de una farca 'e linna.

Puru s'impedradu, in su sole,
torrat a bìvere
su lùlluru tebiu
de notes giaras
allughidas
da una luna manna
de paghe.

Menzione al Concorso Letterario di Tonara - 2016