Disizos de paghe
di Salvatore Enne

Grazie de s'invitu chi apo tentu
a su cuncursu de Sardos iscritores;
non creides restadu so cuntentu
ca rispond'e apago sos favores,
chi lu tenia fin'in pensamentu
tennr'in paghe tottu sos letores
de custa limba Sard'abandonada
ca chi la cheren pagos Sardos c'ada.

A sa festa bor zuro ch'enner cherzo
ca sa die b'ad meda poesia,
e a bistar'in paghe in cumpanzia
de gai s'amighensia muntenzo;
proit'in sa terrena vida mia,
solu paghe e amore zuro tenzo
è de incustu sas proas bor dò
si mi mancad sa paghe mortu sò.

Non so Libicu ne afganistanu,
ne ando a bochire in Palestina,
non so Ussein su mesupotanu,
si chered ricu e putos de benzina
ma deo so naschid'Italianu
e apo imparadu sa lutrina
sa c'ad'istabilidu su Sennore
b'istar'in paghe mannu cun minore.

Finzas in Sardinna ndad'naschidu
zente chi vived cun sa prepotenzia
ca isparedu nd'an'e nd'as bochidu
chenza nde aer dolu ne clemenzia
e mancu su proite sest ischidu
arrazz'e zente de bassa cussenzia
........ fin'omines chi paghe non teniana
....... solu brutalidade possediana.

Deo in Sardu a tottu sos letores
dare cheria un'avertimentu
non s'agat'ed'inbidia ne rancores
e de su'onzunu'iste' cuntentu
tottu in paghe mannos e minores
sempre in festa e in divertimentu
........ in paghesanta chet'annos gosedas
........ e su c'ap'iscrittu l'ammentedas.

Su Niberu

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!