Disitzos
di Vincenzo Pira


In d’unu disitzu soe
de pache po su mundu
zirande tott’intundu
mai enzat a mancare
po lu pòdere contare
chi s’esempiu de chie
travallande donnia die
abalorat sa vida
chin passiessia e irfida
o chin tanta amargura
de piacheres picaos a fura
chin fèminas amorosas
prus friscas de sas rosas
chin gana e sentimentu
mai manchet su frumentu
e su pane quotidianu
chi crescat donnia eranu
de sas fitza sa bellesa
chin salude a sa etzesa
auguramus alegria
e chentu cartos de ulìa
mai manchet s’abba currente
donu de s’Eternu a sa zente
donniunu apat domo
menzus de sae como
travallu dinnu a cada itzu
e mai manchet su disitzu
de mudare in custa terra
chi non si idat prus sa gherra
donnia ene a sa Sardigna
locu galanu de zente digna
sos mannos mios anticos
in Durgali fint amicos
in su sartu fint pastores
e bivian che sennores
e un imperzu m’ant lassau
chi mai siat irmenticau
chi nessunu colet gana
sutta ‘e Bardia galana.
In d’unu disitzu soe.