DIOGENE

Diogene in Sardinna ant bidu in ziru
Cun d una lampanedda a ozu ‘e lardu,
Su bacaleddu juchiat fatu a piru,

Andande in presse pro non facher tardu,
Bisitaiat onzi bidditzolu
Cuss’omine ‘e sapiesa baluardu.

Unu l’at fatu una dimanda a bolu
Da chi in carrera l’at bidu colende,
atesu da s’anticu carratzolu:

“ Ite nobas in ziru est chirchende?
Comente mai l’at fatu s’azardu,
Chi su carradeddu est abandonende? »

« In custa terra de iscrarèsia e gardu
un òmine so bènnidu a chircare,
un òmine chi siet beru sardu”.

“Comente? Non lu podet acatare?
Est sa Sardinna ‘e Sardos piena,
in totube los podet zobiare …”

“Fit sa Sardinna de Sardos sa bena,
fortes in gherra contra a s’inimicu.
Bàdia, como, deserta fachet pena.

Si ti miras a fùrriu azicu azicu,
non bides unu sardu, foramale,
chi ponzat a s’indùstria carchi apricu.

Totu teracos de continentale :
Cuddu chi fit rebelle e fit testardu,
Non est a s’anticu balente uguale.

Unu nd’apo zobiadu e fit bastardu,
Sende chi fit naschidu in Campidanu,
D’arrampu milanesu fit lumbardu

E fit de parte ‘e mama trevisanu.
Àtere at comporadu terra e zente:
Terramannesu e peri americanu.

Su sardu in Sardinna non est presente
Totu sa zente nch’ ant esiliadu
Peri su mundu in d onzi continente.


Si carchi sardu in s’isula abarradu
Est inoche pro facher fermentarzu
Benit dae s’istranzu carculadu

A paris de arga bona ‘e muntonarzu!“.

Mario Sanna (Nuoro)