Difesa a sa Mundana Cummedia
di Pitanu Moretti

1.
O povera Cummedia Mundana!
Sos criticos ti ponen'in berlina;
Cosas meda ti nana e nudda nana
E su chi nana est tottu pudina
In fattu de su cuccu 'e tramuntana
Sighit s'attaccu unu rospo 'e pischina;
Pro fagher fronte a custas limbas malas
Mustra sas dentes, non pares sas palas.

2.
Mustra sas dentes; si mustra sas dentes
Fortes che ferru chi istampana s'ossu,
Si nono, custu fazu de molentes,
Ti sezini a caddinu in supra dossu;
E si comente sun pagu prudentes
Tottu in pare ruides in su fossu:
Si ruides in pare, ista segura,
Chi tottu in pare, bos dan sepoltura.

3.
S'invidia est sa mama de sa critica
Partorit e s'agattat sempre prinza,
Nè bi nde morint persone politica
Chi non l'happat manzada cussa fìnza.
Mancari cambi torta e paralitica
Mosset a tottu che cane de binza;
Si fìt tinza s'invidia, crede Rosa,
S'umanidade fit tottu tinzosa.

8.
Custos bigottos lean sa difesa
De sa fìde cattolica e de Deu
Pro no mancare cibos in sa mesa
A sos ministros chi tenen s'impreu,
E difenden, tontones! sa ricchesa
Fatta cun su sudore bostru e meu;
Non si difendet su bene 'e su riccu
Ca non l'hat tribagliadu cun su piccu.

9.
Su testamentu nou cun s'antigu
Tottu l'hana giradu a fundu in susu
Pro nos fagrer cumprender ch'est obbligu
Sighirc de sos mannos s'antigu usu;
Si no lu sighis ses unu inimigu
De sa legge, chi usadu has cun abusu.
Sun issos, senza ischire sa faina,
Chi han misculadu farre cun farina.

10.
Mancu sos biduinos de sa Libia
Citan, senza cumprender, su coranu
Comente citat puntos de sa Bibia
Unu sardu cantore 'e bassa manu,
Chi no tenet valore d'una zibia
Ca non cumprendet su limbazu umanu
No nde cumprendet de cosas d'importu
E si cumprendet, cumprendet a tortu.

11.
Si dat puru su titulu 'e poeta
A fazza manna comente bagassa,
Senza esser bonu custu analfabeta
Nemancu a fagher s'O cun d'una tassa;
Troppu in altu est passada sa cometa
E l'hat lassadu in sa parte prus bassa,
O pro lu narrer claru e genuinu,
Est tantu bassu chi paret bassinu.

12.
Issu solu tentesit fagher proa
De girare che cane in tundu in tundu
Pro s'afferrare a sa punta 'e sa coa
De sa fama bramada in custu mundu,
Però succedit una cosa noa,
Non lompet primu nè mancu segundu:
Anzis l'han postu de su rangu in fine
Pro leare de tottu su pruine.

13.
Chi at leadu pruine est cosa certa.
E non s'hat cintu sa corona 'e laru,
Ca sa chi hat fattu misera iscoperta,
Dende a sa lughe cussu libru raru,
Hat postu in claru sa roba coperta
Chi pro furare bi cheret'imparu;
Infattis issu, pro cumparrer dottu,
Unu pagu furadu hat dae tottu.

14.
Non sunu solos sos ladros de Pisa,
Ma bi nd'hat unu puru in custa banda,
Ch'in sutta sa poetica divisa
S'est faghende una brutta propaganda,
Ca non solu nde furat sa camisa
Ma tottu in pare camisa e mudanda.
Si l'osservades bidides pienos
Tottu sos fozos de versos anzenos.

15.
Osservadelos bene sos abortos
Chi nde bidides de milli ghentinos
Riunidos in pare e tottu tortos,
Gobos e male fattos sos mischinos:
Ghettados attraversu paren mortos
Chi bocchin cuddos feroces bugginos,
Bruttos de forma e lezzos de figura
Chi peus no nd'hat fattu sa natura.

16.
Corroga, cun sas pinnas de pavone,
Chi, pro breve ora, t'adornan sas palas,
Non ti mudan pro nudda sa persone
Ca ses in mesu de corrogas malas.
E si torras pro sorte a su masone,
Ti nde tiran sas pinnas cun sas alas.
Già si nde faghen de beffe e de risu
Cando ti biden cun su dossu lisu.

17.
Custa est sa pena e custu est su castigu
Chi dat Appollo cogliona cogliona
A sos chi lassan su sistema antigu
Critichende sa cosa cando est bona,
Pro cussos est terribile nimigu
Chi lis ponet d'ispinas sa corona:
E si non bastat custa sola ebbia
Nde tenet medas d'atera zenia.

13.
Ite dolore! su famosu eroe
Non passat sutta s'arcu triunfale
Profumadu de nardu, untu d'aloe
Ca sa canzane t' est andada male
Si sighit a cantare, a dies d'oe,
L'inserrana che maccu in s'ospidale;
E tando perdet canzone e faeddu
E si girat pro forza su cherbeddu.

19.
Appenas ruet cussu monumentu,
Fattu senza architetto e meda in furia
Deo, pro primu, cun ateros chentu
S'autore citamus a sa curia
Pro nos pagare a su mancu s'istentu
Perdidu in sa lettura 'e cussa ingiuria;
Ca nos hat ingannadu, e de s'ingannu
Issu lu devet pagare su dannu.

20.
Tottus semus a castas che pisellu
Che nd'hat de bona e de male cottura;
Nè semus mancu paris de livellu,
Un'est altu un'est bassu d'istatura;
Un'est de visu graziosu e bellu
S' ateru est troppu leggiu de figura:
In fine: semus tottus differentes
Maccos, tontos o meda intelligentes.

21.
Duncas: tontos cun tontos bos restade
Non chirchedas diversa cumpagnia,
Ca poetas de mala calidade
Non poden dare bona poesia:
Si cantat su poeta, in veridade,
Bos addormentat solu s'armonia.
Custa est sa veridade pura e certa
Chi bos dormides cun sa bucca abberta.

22.
Iscan, chi a sa Cummedia Mundana
No nde li lompet mortale ferida
Anzis tottu sos colpos chi li dana
Li dan prus forza c l'aumentan vida,
Nè li guastat sa forma galana
Sa baulada de zente attrivida;
Issa est comente rocca salda e frima:
Nessuna forza l'abbassat sa chima.

23.
Sas fortes raighinas sun'in terra
Bene fundadas cun amore e zelu,
Mentras sas bellas chimas senza gherra
Sun già tocchende sas nues de chelu.
Ue sos menzus frores de sa serra
La ispettaban cun fervente anelu.
In sa parte prus .sana, meda in susu
Sunu restadas, nè nde calan prusu.

24.
Criticu, a criticare non ti ponzas
Cando non tenes de criticu vena,
Nè mancu libros criticos cumponzas
Ponende in usu sa farina anzena:
Sighende su caminu 'e sas birgonzas
Adeguada ti dana sa pena.
Pone in mente: lassa in abbandonu
Su criticare prite non ses bonu.

25.
De s'isforzu sa critica s'est morta
Nè l'est permissu de torrare in vida,
E si torret un'atera borta
Solu pro cussa mi fatto omicida.
Si naschit dae nou, sempre torta,
Ue est prus dura li fatto ferida
Det benner sepultada in un'abissu
Nè de bessire li dan prus permissu.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!